Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu elektroninėje parduotuvėje https://paliesiausdvaras.lt/ susijusios nuostatos.

1.2. Informacija apie Pardavėją

1.2.1 Pardavėjas yra UAB „Diagnostinės sistemos“, juridinio asmens kodas 122263421, PVM mokėtojo kodas LT222634219, registruota buveinė Kalvarijų sodų 1-oji g. 2, LT-08315 Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

1.3 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

 

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

2.2 Atsiskaitymo formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, https://paliesiausdvaras.lt/ turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3 Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

2.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

2.5 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje https://paliesiausdvaras.lt/sutinka su šiomis pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

 

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės https://paliesiausdvaras.lt/ teikiamomis paslaugomis.

3.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

3.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

3.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.6 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

3.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi https://paliesiausdvaras.lt/ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

3.8 Pardavėjas, tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

4. Prekių kokybė, garantijos

4.1 Visi elektroninėje parduotuvėje https://paliesiausdvaras.lt/ parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.2 Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

4.3 Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

4.4 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

5. Rinkodara ir informacija

5.1 Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje https://paliesiausdvaras.lt/ gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

5.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

5.3 Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

5.5 Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą arba dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

5.6 Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis ,,Privatumo politikoje“ nurodytomis sąlygomis.

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1 Šios prekių pirkimo-pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

6.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.